Andelsselskab med begrænset ansvar

Til forbrugeren

Vores vand

Vi har masser af godt vand i vores 3 boringer, som alle ligger på Skovvej. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på 107.000 m3. Der pumpes ca. 60.000 m3 ud på ledningsnettet om året.

Vandet har en hårdhed på 16, hvilket betegnes som temmelig hårdt. Det vand, vi har i vore boringer, indeholder en del jern og mangan, som filtreres fra i vores åbne filtre. Eneste parameter, hvor vi har svært ved at overholde grænseværdien ved afgangen fra vandværket, er turbiditet. Turbiditet er et udtryk for vandets klarhed, som ikke kan ses med det blotte øje. Ved forbrugerens taphane overholder vi altid grænseværdien.

Det er værd at tænke på, at der bliver stillet større krav til kvaliteten af drikkevand fra hanen end til flaskevand, og at når vi nyder vand fra hanen, sender vi ca. en tusindedel af den CO2 ud i atmosfæren, som vi ville have sendt ud, hvis vi havde drukket en tilsvarende mængde flaskevand!

Vi skal dog alle være opmærksom på, at vi selv har et stort ansvar for, at vores vand fortsat er sundt at drikke . Der bliver stillet større krav til kvaliteten

Figur 1 Vandværkets indvindingsopland.
 

Den største del af indvindingsområdet ligger syd for vandværket, og meget af området er skovklædt, men også Korinths undergrund udgør en del af indvindingsområdet.

Overordnet profilsnit af vandværkets indvindingsopland.      
  Se vedhæftede bilag nederst på siden.

To af vore boringer henter vandet  fra samme vandførende lag i ca. 30 meters dybde, den tredje henter vandet i et dybereliggende lag  i ca. 50 meters dybde. Lagene er adskilt af et tykt lerlag, som desværre ikke  er vist på denne skitse, men på borerapporten for boring 3 er lagdelingen tydeligt markeret. I kraft af, at vi henter vandet fra to forskellige vandførende lag, opnår vi en større sikkerhed for at kunne levere rent vand - skulle det ene lag blive forurenet, kan vi fortsat hente vand fra andet andet lag.

Vandets alder.

Af figuren fremgår det, at ca. 2 %  af det grundvand, vi pumper op, er vand, der sivet ned gennem jordlagene for få år siden. 60 % har dog en alder på mere end 100 år, meget af vores vand har endda mere end 200 år på bagen.

Sårbarhed - se vedhæftede figurer.

Desværre er det sådan, at det område, hvor det yngste vand kommer fra, er det mindst beskyttede område - dvs. der mangler et lerlag til at filtrere det nedsivende vand - og en stor del af dette område ligger i Korinth by, dvs. et område, hvor risikoen for forurening er meget stor. 

Vi kan glæde os over godt grundvand, men der er en række forhold, som vi alle skal være opmærksomme på:

I vores indvindingsområde er der enkelte arealer, som på grund af en ikke meget fjern fortids uvidenhed er miljøbelastede. Disse arealer har de kommunale myndigheders opmærksomhed og udgør foreløbig ingen fare for vort drikkevand. Men lad os undgå fortidens fejl, så hæld aldrig kemikalier - herunder olier og benzin - på jorden, grav ej heller giftrester ned; alt dette skal afleveres på genbrugspladsen! Vær også varsom og sparsom med giftstoffer mod planter og insekter - vi skulle nødigt møde sporene af disse gifte i vort vand.

I vores forsyningsområde er der fortsat en række ejendomme, som har egen boring (brønd). Vand herfra kontrolleres i henhold til de kommunale regler, som er noget lempeligere end de regler, der gælder for vandværkerne. Når man får ændret vandforsyningen fra privat boring til vand fra vandværket, skal den gamle boring lukkes efter ganske bestemte regler af en godkendt brøndborevirksomhed. Nogle gamle brønde/boringer er sikkert af fornuftige grunde endnu ikke blevet lukket, men disse boringer udgør en trussel for vores vandkvalitet, så vi kan ikke indtrængende nok opfordre ejerne af disse boringer til at få disse lukket efter de gældende forskrifter.

For andre boringer - f.eks. boring til vertikaljordvarmeanlæg - gælder tilsvarende regler, og for alle boringer gælder, at ejeren hæfter for eventuelle omkostninger ved en forurening, men en forurening kan måske blive uoprettelig - og dermed ubetalelig.

Så endnu engang - lad os alle passe godt på vores vand!