Andelsselskab med begrænset ansvar

Beredskabsplan

Beredskabsplan

 

Vandværkets beredskabsplan

Bestyrelsen for Korinth Vandværk har vedtaget en beredskabsplan, som supplement til den af  Faaborg-Midtfyn kommune udarbejde beredskabsplan.

Den vedtagne beredskabsplan fastsætter, hvordan der skal forholdes i beredskabssituationer , som f.eks. forurening af kildepladsen eller ledningsnettet, større lækager, brand eksplosion mv.

Som aftager af vand fra vandværket  er det vigtigt at vide, at i tilfælde af problemer så som forsyningssvigt, bismag, mistanke om forurening, skal der tages kontakt til vandværksbestyreren, er dette ikke muligt kontaktes et af bestyrelsesmedlemmerne.

Opstår der en situation, hvor vandet ikke bør drikkes eller det først skal koges, vil information tilgå de aftagere som her tilmeldt sig  vor sms-varslingssystem. Information om det videre forløb vil ske på vandværkets hjemmeside  og - alt efter situationen - med yderligere sms-beskeder og gennem lokalenyhedsmedier.

Vandværket er forsynet med en række driftsalarmer og overvågningssystemer, som sender sms varsler til de driftsansvarlige, hvis der opstår problemer med vandforsyningen eller hvis der sker en uautoriseret indtrængen på vandværksområdet.

Vandværket har samarbejde med Faaborg Vandværk og i en given situation kan vandforsyningen ske fra Faaborg Vandværk.

Den 28. april var der kommunalt tilsyn af vandværket. Tilsynsrapporten udgør siderne 16 - 20 af den opdaterede beredskabsplan, og som man kan se, tilfaldt der lutter grønne smileys!  

 Den 3. juli 2017 FMK udsendt et skema visende hvilke handlinger, der skal igangsættes ved en forureningssituation. Skemaet kan downloades herunder. (Overskridelse af bakterier)